Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline

Одиторски Услуги


Одиторски Услуги

Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;

Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;

Одит за банки или други кредитори;

Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);

Ограничен преглед на финансови отчети;

Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;

Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон ;

Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.