Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline

Проектни дейности

Изготвяне на бюджети и проектни предложения за кандидатстване по различни Оперативни програми финансирани от ЕС;
Осчетоводяване и отчитане на проектни дейности съгласно изискванията на съответната програма;
Изготвяне на междинни и финални финансови отчети по проекти;
Финансов анализ на проектни дейности.