Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline

Абонаментно Счетоводство
Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
Оперативна счетоводна отчетност  на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти;
Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
Изчисляване на  дължимите месечни данъци,и подготвяне на платежни документи за превода им;
Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента ;
Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;
Изготвяне на калкулации и себестойности в зависимост от дейността на клиента;
Организиране и участие при извършването на годишни инвентаризации на активите и пасивите. Вътрешнофирмен одит;
Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;
Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.