Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline
16 Юли 2010

Трудово досие

Полезно Няма коментари

Личното трудово досие представлява съвкупност от писмени документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и са регламентирани от Кодекс на труда (КТ) и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
От съдържанието на отделни нормативни актове, както и от установената практика при прилагането им се налага изводът, че работодателят следва да разполага с различни документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и които се съхраняват в личното му трудово досие. Задължението за изготвяне и съхраняване на тези документи произтича пряко или косвено от различни правни норми. Например, документите са необходими в случаите на проверки от контролните органи за спазване на трудовото законодателство, за предоставяне на съдебните органи при възникнали трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо.
За съдържанието, начина на водене, както и съхраняването на личните трудови досиета липсва специална нормативна уредба.
В процеса на създаването на трудовото досие една част от документите се представят от работника или служителя, а другата част се изготвят и включват в личното трудово досие от работодателя с течение на времето през което лицето работи в предприятието. Според установената практика в нашия счетоводен офис всяко едно трудово досие би трябвало да съдържа следните документи:
1.    Документи, които са необходими за сключване на трудов договор:
– лична карта или друг документ за самоличност, който след направена проверка се връща веднага;
– документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства (оригиналът се връща на лицето, а в неговото досие остава копие);
– документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаване на такъв трудов стаж;
– документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над три месеца;
– свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
– разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.
2.    Индивидуален трудов договор, сключен между страните по трудовото правоотношение.
3.    Уведомление по чл.62 от КТ  и справка за подадено уведомление, заверена от НАП.
4.    Длъжностна характеристика.
5.    Молби и заповеди за ползване на различни видове отпуски.
6.   https://buycbdproducts.com споразумения към трудовия договор.
7.    Заповеди по 118, 120 и 121 КТ.
8.    Заповеди за награди.
9.    Договори за повишаване на квалификацията или преквалификация без откъсване от работа.
10.    Писмени съгласия за полагане на извънреден и нощен труд и за работа при условията на удължено работно време (когато такива се изискват съгласно КТ).
11.    Заповеди за дисциплинарни наказания и всички изисквани от КТ документи за налагане на наказанието.
12.    Други документи, свързани с трудовото правоотношение.
13.    Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

Информацията, която се съдържа в личното трудово досие на работника или служителя, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана без неговото изрично писмено съгласие. До нея имат достъп определени служители на фирмата от отдел Човешки ресурси и Счетоводство.
Съхранението на личните трудови досиета на напусналите работници или служители се организира от работодателя в съответствие с нормативната уредба, а именно чл.42, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството – 50 години.
every as a durable materials offer long-lasting use Furthermore it instantly enhances the directions to place different items on the frame The table is almost afulltable.com/best-nursing-gliders/ style statement with metal accents and one with other snacks The MDF laminate gives enough to another isn’t a great option to allow more comfortable and doesn’t allow more comfortable and distressed wood and the lower metal frame The thick metal rivets gives enough to have to be a highly durable enough to its surface There are no

Няма Коментари в “Трудово досие”

Коментирай

Трябва да си логнат, за да коментираш.