Unlimited Hosting Social Bookmarks Public Timeline
23 Юли 2010

Доброволно пенсионно осигуряване

Полезно Няма коментари

Пенсионно осигурителната система в България се осъществява чрез формирането на “Трите стълба”:

· Първи стълб – държавното обществено осигуряване (ДОО).
· Втори стълб – допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). То касае лицата родени след 31.12.1959 г.
· Tретият стълб – доброволно пенсионно осигуряване (ДПО).

Средствата постъпили по вторият и третият стълб са поверени за управление на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Доброволно пенсионно осигуряване дава възможност на лицата да добият право на пенсия, която е допълнителна и независима от държавната, и да ги подпомогне финансово след пенсиониране. Всяко лице, навършило 18 години, може да се осигурява доброволно или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд. Вноски могат да правят работодателите, самите осигурени лица, както и други осигурители в полза на осигурените лица. Всяка вноска е персонална и всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида. Осигурителните вноски могат да бъдат месечни или еднократни за закупуване на пенсионни права. Размерът на месечната осигурителна вноска за различните фондове е различна.

Ние сме осигурителни посредници на ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ.

В този именно фонд месечната вноска не може да бъде по-малка от 10 лв. Работодателите ползват данъчни облекчения и вноската им се признава за разход, ако тя не надхвърля 60 лв. и не носи никакви допълнителни разходи. От друга страна върху сумите за ДПО не се дължат осигуровки нито от страна на работодателя, нито от страна на работника. В този аспект ДПО предоставя възможност на работодателя да оптимизира разходите си за социално стимулиране на работниците. Наред с намаляването на разходите на работодателя за труд, ДПО се явява и мотивиращ фактор за работниците. Чрез различните пенсионни схеми, които се предлагат, работодателят стимулира работниците към лоялност към фирмата и продължителен трудов стаж. От 1 януари 2010 г. за вноските, които надвишават 60 лв. се дължи еднократен данък при източника – 10% за горницата над 60., който също се признава за разход.
Освен работодателя и самият работник или служител също ползва данъчно облекчение по сега действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица в размер до 10% от брутното трудово възнаграждение, който се приспадат от дохода им преди данъчното облагане. Разпределената доходност по партидите на осигурените лица не се облага с данък.
Осигурените лица имат право да прехвърлят натрупаните средства в осигурителните им партиди от лични вноски. За вноските направени от работодателя, те могат да се разпореждат само в случаите, посочени в осигурителния договор.

Осигуряването в ДПФ „Доверие“ дава право на:
1. лична пенсия за старост – за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност – за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.
4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:
а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

Съгласно правилника за организацията и дейността на ДПФ “Доверие” осигурените във фонда имат право на:
· Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
· Актуализация на размера на изплащаната пенсия с реализирания доход от инвестиции, едновременно с разпределянето му по индивидуалните партиди;
· Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия.
· Като участници във фонд, управляван от ПОК „Доверие“, клиентите на ДПФ „Доверие“ могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира.

Ако имате въпроси относно допълнителното и доброволно осигуряване във фонд Доверие, то не се колебайте да ни потърсите.

Няма Коментари в “Доброволно пенсионно осигуряване”

Коментирай

Трябва да си логнат, за да коментираш.